קוד אתי חברת נופשונית

הקוד האתי משקף את ייעוד חברת נופשונית, ערכיה, נהליה וחזונה העסקי ומהווה חלק מהנדבך היומיומי בעבודתנו.

עקרונות אלו מסייעים לכל אחד ואחת מאיתנו בנופשונית בביצוע פעולות ובקבלת ההחלטות במסגרת הפעילות העסקית של החברה.

 

1.פעולה על בסיס חוקים ותקנות

אנו מנהלים את חברתנו תוך השתדלות לשמירה על בסיס החוקים והתקנות.

אנו פועלים ביושרה ובשקיפות, הן עם עובדי וספקי החברה, והן עם הגורמים איתם אנו באים במגע במסגרת פעילות רציפה ו/או בהתקשרות חד פעמית עם חברתנו ו/או במסגרת מתן שירותים על ידינו ו/או בכל עניין אחר הנוגע ו/או  הנובע מהתקשרות עם נופשונית.

 

2. מניעת פעולות שאינן אתיות (שוחד, סחיטה, מעילה)

אנו משתדלים לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות ובפרט בכל הנוגע למניעת מעשי שחיתות, שוחד, הונאה, מתן טובות הנאה ו/או כל פעילות ו/או התנהלות אסורה.

3. ניגוד עניינים

אנו משתדלים להימנע ממצבים של ניגוד עניינים. בכל מקרה בו ייווצר חשש למצב של ניגוד עניינים ו/או שיתעורר חשד להיווצרותו של ניגוד עניינים, הנושא ידווח ו/או יטופל בהתאם.  

 

4. קבלת מתנות

בנופשונית אנו עשויים לקבל ולהעניק מתנות והטבות, שהינן נאותות וסבירות בהתאם לנהלי ועקרונות החברה, שלא ישפיעו על תהליך קבלת החלטות מהותיות בחברה.

 

5. השגת מידע

בדומה לחברות השונות במשק, וכפי שמקובל בתחום פעילותה של חברתנו, נופשונית פועלת בשוק תחרותי. במסגרת עבודתם נדרשים עובדינו לפעול בשוק זה באופן ערכי וישר. עקרון הדגל בנופשונית הוא להציע את שירותינו ומוצרינו בזכות היתרונות הגלומים בהם. אנו מקפידים לנהל את פעולותינו העסקיות בצורה ישרה והוגנת ובכלל זה התייחסות מכובדת אל מתחרנו.  

עובדים הנדרשים לעריכת השוואות מול מתחרנו בשוק, יעשו זאת תוך הצגת מידע מדויק ומאומת ככל שניתן.

 

6. ניהול רשומות ודיווח

אנו מנהלים את רישומי החברה כך שישמשו נאמנה את החברה לשם קבלת החלטות באופן איכותי ואובייקטיבי לתועלת כל בעלי העניין.

 

7. הגנה על זכויות יוצרים ומידע אישי

אנחנו מקפידים בשמירה על זכויות הקניין של פעילותנו ושל זולתנו, ככל שהדבר תלוי בחברת נופשונית.

 

8. סביבת העבודה

אנו פועלים לספק לעובדינו סביבת עבודה בריאה ובטוחה בהתאם לסטנדרטים מכבדים ועפ"י דין. אנו פועלים לשלב אנשים בעלי מוגבלויות בקרב עובדינו ולהנגיש את סביבת העבודה עבורם בצורה נעימה ובהתאם להוראות הדין.

 

9. כיבוד זכויות העובדים

אנו משתדלים להימנע מכל סוג של פגיעה בעובדינו ובכלל זה להקפיד על עמידה בהוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולהציג לעובדינו את כל זכויותיהם מכוח הדין.

אנו מכבדים ומגנים על הזכויות החוקיות של כלל עובדינו בהתייחס לתנאי העסקתם, הגנה על פרטיותם ומניעת אפליה מכל מין וסוג שהוא.

 

10. התנהגות בכבוד

אנו בנופשונית מאמינים כי העובדים מהווים שותף מרכזי בהתנהלות ובהצלחת החברה. ההתנהלות מול העובדים מאופיינת בפתיחות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי.