תקנון אתר "יותר"לוגו אתר "יותר"

 1. כללי

  1. אתר ההטבות המקוון ("האתר") מציע לחיילים בשירות בסדיר ומלש"בים (מועמדים לשירות שנקבע להם תאריך גיוס) המחזיקים בכרטיס אשראי "יותר", בני זוגם ומשפחתם, מגוון רחב של הטבות בתחום התרבות, הפנאי, התיירות והצרכנות ("ההטבות")

  2. הפעילות והרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו את התקנון בקפידה.

  3. קריאת התקנון והזמנת המוצרים וההטבות או קבלת שירות באתר הם הצהרה של הלקוח כי הוא או בן זוגו חבר במועדון הלקוחות "יותר") "החבר" ו"המועדון" בהתאמה( וכי הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר נכונים ומדויקים.

  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

  5. הזמנת הכרטיסים, השירותים והמוצרים באמצעות האתר כפופה גם לתנאי השימוש המפורטים ליד כל מוצר באתר.

  6. מפעילת האתר היא חברת נולדג' פור אול בע"מ (ח"פ (513866988 ("החברה המפעילה").

  7. לחברה המפעילה ולמועדון שמורה הזכות לערוך בתקנון האתר שינויים מעת לעת ולהפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

  8. אין לראות באתר או באמור בו משום המלצה, שידול, ייעוץ או העדפה לרכישת מוצר או קבלת שירותים או ביצוע פעולות כלשהן.

  9. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה ואת ההנחיות המופיעות בו טרם ביצע כל הזמנה באתר.

  10. רכישת שירות ו/או מוצר ו/או הסתייעות בשירותי אתר המועדון מעידה על הסכמתך לכל התנאים הכלולים בתקנון זה.
    

 2. הגדרות

  1. "הלקוח" - חיילים בסדיר ומלש"בים (מועמדים לשירות שנקבע להם תאריך גיוס) המחזיקים בכרטיס אשראי "יותר" המעניק הנחות של 10% על מחיר ההטבה במעמד החיוב, ובני זוגם.

  2. "כרטיס החבר" - כרטיס המשויך ללקוח ושבאמצעותו רשאי הלקוח לטעון הטבות וכסף לבחירתו.

  3. "כרטיס האשראי האישי" - כרטיס אשראי, מכל סוג שהוא, הנושא את שמו של הלקוח.

  4. "בית העסק/ספק" - בית עסק, חנויות נוחות או ספק המעניק ללקוח הזכאי הטבה או שירות שנרכש באמצעות האתר.

  5. "ההטבות" - כרטיסים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או נכסים ו/או זכויות המוצגים באתר והמסופקים ישירות ללקוח על-ידי בית העסק או על-ידי כל גורם אחר לרבות הארגון שהלקוח משתייך אליו.

  6. "התקנון" - תקנון זה.

  7. "האתר" - אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו .https://yoter.k4a.co.il האתר מופעל ומתוחזק על ידי חברת "נולדג' פור אול".

  8. "חוק הגנת הצרכן" - חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 – והתקנות שהותקנו מכוחו.

  9. "חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1981– והתקנות שהותקנו מכוחו.

  10. "החברה" – נולדג' פור אול בע"מ מרחוב אימבר 14 פתח תקווה, ו/או מי מטעמה.

  11. "פעולה" - כל פעולה שמתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.
    

 3.  אחריות

  1. החברה אינה צד לעסקאות לרכישת הטבות כלשהן ואינה נושאת בשום אחריות הקשורה לביצוע עסקאות אלה.

  2. המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק שהוגדרו והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, איכותם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לאותם מוצרים, או שירותים.

  3. הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, כשנדרשים, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת.

  4. על פי החוזים בין החברה לספקים, הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 - והתקנות שהוצאו מכוחו.

  5. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים ,תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזה.

  6. השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם  ("IS AS")לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולתו מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעיה בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם.

  7. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.

  8. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה, על פי חוק.

  9. הספק לא יהיה אחראי על התקנה של מוצר המחייב התקנה של טכנאי והתבצעה על ידי הלקוח.

  10. במקרים בהם הרכישה נעשית באמצעות החברה) כלומר, רכישה באתר האינטרנט( על אף שהאחריות מוטלת על הספק תטפל החברה בתלונות הלקוחות.

  11. במקרים שבהם הרכישה נעשית ישירות מול בתי עסק ו/או ספקים, מוטלת האחריות ישירות על בתי העסק והספקים, הנוגעים בדבר. במקרה של תלונה יתבקש הלקוח לפנות ישירות לבית העסק, או לספק. החברה תסייע בידי הלקוח למצות את התלונות ולהגיע לפתרון משביע רצון.

  4. הרשמה לאתר, הגנת הפרטיות ושימוש במידע


 1. לצורך השימוש באתר ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים נדרש הלקוח למסור את פרטיו שיאפשרו לקיים עמו קשר לתאום ואישור האספקה. המדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי, כתובת מגורים וכדומה.

  1. בעת ביצוע פעולה באתר, יידרש הלקוח להקליד מספר ת.ז, את מספר הכרטיס ואת המספר המזהה שבגב כרטיס האשראי.
   נתונים אלו לא ישמרו במאגר המידע וימחקו לאחר השלמת הפעולה .

  2. הלקוחות יכולים, לבחירתם, לשמור את פרטיהם האישיים באתר לצורך נוחיות בכניסות הבאות למערכת.

  3. פרטי הרכישות שיבוצעו, יישמרו במאגר המידע של מוקד השירות של החברה לצורך מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות .

  4. להשלמת ביצוע פעולות רכישה כגון מנויי מטמון, מנויי קאונטרי, מנויי חדרי כושר, מנויי תיאטרון וכל מנוי אחר או לחילופין כל רכישה הדורשת הנפקת תעודה אישית לרוכש, יעביר מוקד השירות גם את מספר תעודת הזהות של הרוכש לספק על מנת שהספק ישלים את תהליך הרכישה ויתאפשר בידו להנפיק תעודת חבר אישית לרוכש או להנפיק לחבר מנוי אישי.

  5. ללקוח ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר, ישמרו במאגרי המידע של החברה (מספר מאגר 700030734 (, וישמשו לצורך ניהול ותפעול האתר, טיפוח הקשר והשירות מול הלקוחות, על מנת להציע לו מבצעים, הטבות ועדכונים על ידי דיוור ישיר לכתובת הדוא"ל שאותה מסר הלקוח בעת הרישום לאתר.

  6. הלקוח מסכים ומאשר לקבל שרותי דיוור ישיר, לרבות עדכונים, סקירות מקצועיות והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים מאת החברה ו/או חברות הקשורות עמה ו/או מי מטעמה וכן להעברת המידע לצורך מימוש מטרות אלה ובהתאם לכל דין, באמצעי התקשורת שנמסרו על ידו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים. ככל שהלקוח אינו מעוניין לקבלת דיוור כאמור או שמעוניין להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה, עליו לעדכן את התווית המתאימה באתר, בעמוד "עדכון פרטים אישיים ,"על ידי לחיצה על הקישור "הסר", אשר מופיע בכל דיוור שנשלח על ידי החברה ו/או על ידי משלוח הודעת בקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הקישור "צור קשר" שמופיע באתר.

  7. הלקוח מתיר בזאת לחברה לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות לנתוני אוכלוסיות הלקוחות.

  8. ידוע ללקוח, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע לחברה, למעט מסירת חלק מהמידע הנדרש להוכחת זהותו וכתנאי לקבלת הטבות ו/או לשימוש באתר. יחד עם זאת יתכן שבהעדר נתונים לא יתאפשר לטפל בהזמנות ובפניות הלקוחות.

  9. החברה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

  10. האמור לעיל לא חל במקרה שבו התקלה כאמור נובעת ממחדל, או רשלנות של החברה, מי מעובדיה, או הפועלים מטעמה, לרבות הספקים.

  11. החברה מחויבת לשמור את המאגר ופרטי הלקוחות בהתאם לחוק מאגרי מידע ולא להעביר את פרטי הלקוחות לצד ג'.


 2. 5. תהליך ההזמנה ומימושה 

  1. על מנת להזמין באתר, יש לבחור את ההטבה ולעיין בפרטי ההטבה ובתנאיה טרם הרכישה.

  2. לאחר בחירת ההטבה המבוקשת וכדי להמשיך ברכישה, על הלקוח לאשר את התנאים המפורטים בתקנון. באחריות הלקוח למלא את הפרטים האישיים כנדרש כדי שההזמנה תיקלט ותבוצע.

  3. לאחר בחירת ההטבה, תצורף ההטבה ל"סל הקניות" באתר. בחלק מהמקרים תתווסף עמלת רכישה לסל הקניות. עמלת הרכישה לא תוחזר ללקוח אם תבוטל העסקה.

  4. בתשלום בגין ההטבה, יתבקש הלקוח למלא את פרטי כרטיס האשראי האישי להשלמת התשלום תמורת ההטבה.

  5. לאחר הרכישה, יישלח אל הלקוח אישור בדואר אלקטרוני ואישור במסרון לפי הפרטים האישיים שהזין, המציין כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת האתר בהצלחה ("אישור הזמנה"). באחריות הלקוח לבדוק כי פרטי אישור ההזמנה נכונים ומדויקים.

  6. במועד מימוש ההטבה, על הלקוח להצטייד באישור ההזמנה, בכרטיס האשראי האישי ובכרטיס המועדון.

  7. אם בוצעה רכישה בכרטיס האשראי האישי, רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה ייחשב אישור ההזמנה בר-ביצוע .מימוש חלק מההטבות מתבצע על-ידי טעינת שוברים או כרטיסים לכרטיס שהעסקה בוצעה בו.

  8. אופן מימוש ההטבה והמגבלות על מימושה יצוינו בעמוד ההטבה באתר.

  9. רכישת שובר באתר מחייבת את החברה לספק לרוכש את השובר או את השירות שנרכש בלבד. החברה איננה אחראית למוצר או השירות הנרכשים.

  10. השירותים והמוצרים המוצגים באתר זה מוצעים לציבור על ידי הספק/בתי העסק על פי מצגי ותנאי העסקה המוצעת והספק בלבד אחראי בלעדית לספקם לרוכש, באיכותם ועל פי כל תכונותיהם על פי מצגי הספק.

  11. הצגת המוצגים באתר נעשית במוצרים ועזרים שהספק ו/או מישהו בשמו הועברו לחברה והיא איננה מביעה דעה או עושה מצג על טיבם, אופיים, תכונותיהם וכיוצא בזה;

  12. הספקים התחייבו כלפי החברה וכלפי כל רוכשי המוצרים/שירותים המוצגים על ידם באתר זה באחריות מלאה למוצר, לשירות, ועמידה בכל תנאיהם כפי שהם מוצעים על ידי הספק וכפי שאושרו על ידי הרוכש בתהליך הרכישה בזירת המכירות.

  13. כל טענה, תביעה או דרישה בגין המוצר או השירות שנרכש באתר או באמצעותו יופנו אל הספק לטיפולו ולא אל החברה.

6. מגבלות רכישה באתר 

 1. המועדון שומר לעצמו את הזכות לבצע הגבלות של סכומי ההטבה (הסבסוד) לעמית ושל מספר הרכישות שרשאי עמית לבצע, הן כמגבלה חודשית/שנתית והן בקשר למוצר או שירות מסוימים. הגבלות אלה נועדו, בין היתר, לאפשר למספר כדול ככל האפשר של עמיתי המועדון ליהנות מההטבות המוצעות במסגרתו

  1. המגבלות שלעיל אינן חלות על "מבצעים". לכל "מבצע" תקבע ותפורסם הגבלה בנפרד, ככל שתהיה.

קטגוריה

מגבלת מלאי מינימאלי

מופעים והצגות

50

אטרקציות

50

ארוחות / שוברי ארוחות

50

בתי מלון

50

צימרים

50

בתי קולנוע

50

ספא

50

ספורט / חדרי כושר

50

מנויי בריכות

50

בריכות - כרטיסי כניסה

50

באולינג

50

אקסטרים

50

ספרים

50

מנויי תיאטרון

50

סדנאות

50

צרכנות

50

קופוני צרכנות

50

טיולים

50

מנויי כדורגל

50

שוברי הצגות

50

  1. יתכן ויתקיימו מגבלות נוספות על רכישת הטבות על פי המתפרסם ב"דף ההטבה".

  2. המועדון רשאי לשנות, מעת לעת את טבלת הגבלת הרכישות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש להודיע על כך מראש. שינויים אלה יתפרסמו באתר המועדון.

  3. יתכנו שינויים מעת לעת בסניפי הרשתות שבהסדר. מומלץ להתעדכן באתר.

7. ביטולים

 1.  

  1. אם ההטבה טרם נשלחה או נאספה או שהשירות טרם סופק ללקוח מבית העסק, הוא יוכל לבטל את הזמנתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981- וחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1981-  (שניהם יחד):
   "החוקים" ובלבד שהביטול כאמור נעשה עד 14 ימי עסקים לאחר קבלת אישור הזמנה, והכול בכפוף לחריגים המפורטים להלן:

   1. לא ניתן לבטל הזמנת הטבה שלא נוצלה לאחר שנאספה על-ידי הלקוח מבית העסק.

   2. לא ניתן להחליף או לבטל הטבות בתחום שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם מועד מימוש ההטבה חל במהלך שבעה ימי עסקים החל מיום ביצוע ההזמנה באתר.

   3. במקרה של אובדן או ביטול כרטיס האשראי האישי שההזמנה בוצעה בו, יש לבטל את הזמנת ההטבה ולהזמינה מחדש. אם יוארך תוקפו של כרטיס אשראי אישי קיים, ההזמנה תכובד ואין צורך לבטל את העסקה.

   4. במקרה של תקלה בביטול עסקה, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה המפעילה באמצעות הפרטים המופיעים בדף "צור קשר" המופיע באתר או באמצעים אחרים כפי שיוגדרו ללקוח בנפרד.

   5. על ביטול העסקה בהטבות הבאות יחולו התנאים שלהלן אלא אם נקבע במפורש אחרת בהתייחס לאותה הטבה:

    1. תיירותהזמנה של חדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים, בתי מלון וחבילות נופש ניתנת לביטול עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר ובלבד שהביטול לא חל במהלך שבעה ימי עסקים מיום מימוש ההטבה. דמי הביטול יהיו בשווי 5% מערך העסקה או 100 , לפי הנמוך מהם. לא ניתן לבטל הזמנה לחדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים ובתי מלון וחבילות נופש בחו"ל בממשק האתר. לא תינתן אפשרות ביטולים לכל סוגי השוברים לאחר הנפקתם.

    2. מופעים והצגותניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, אך לא פחות מ 22- שעות לפני מועד המופע. דמי הביטול יהיו בשווי 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם.

    3. שוברי אטרקציות, שוברי ארוחות, קולנוע, ספא, בריכה ובאולינגניתן לבטל עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר. דמי הביטול יהיו בשווי 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם.

    4. מנויים לתיאטראות ולמגזיניםבכפוף למדיניות הביטולים של בית העסק.

   6. על שירותים נלווים לעסקה שבוטלה יחולו הוראות החוקים.

8. כניסה לאתר ואבטחת מידע

 1.  
  1. האתר מאובטח על ידי פרוטוקול SSL ומאושר בתקן PCI.

  2. הכניסה לאתר, הצפייה ורכישת ההטבות בו תתאפשר ללקוח בלבד ומותנית בהזנת סיסמה אישית. מובהר בזאת כי באחריות הלקוח לשמור היטב על סיסמתו ולא לאפשר לאחרים להשתמש בה. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה של העברת הסיסמה לכל גורם אחר.

  3. בעת ביצוע רכישה באתר יידרש הלקוח להקליד מספר תעודת זהות של המשלם ואת מספר כרטיס האשראי האישי.

  4. פרטי הרכישות יישמרו במאגר המידע של החברה המפעילה לצורך מעקב אחר הרכישה ומתן שירות לקוחות ("מאגר המידע").

  5. החברה המפעילה משתמשת באמצעי אבטחה מחמירים כדי למנוע סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות כגון וירוסים, פריצה או חדירה באקראי, בזדון או בטעות של גורם בלתי מורשה לאתר וכדי למנוע פגיעה בפרטיו הלקוח .עם זאת, ועל אף מאמציה של החברה המפעילה להגן מפני סיכונים כאלה, הם עלולים להתרחש ולגרום נזק, כגון חשיפת נתונים המאוחסנים באתר .בנוסף, ייתכנו שיבושים זמניים בפעולת האתר ובזמני התגובה שלו, הן בשל עבודות תחזוקה מתחייבות או עדכון נתוניו, והן בשל ליקויים או תקלות בפעילות בית העסק וכיוצא בזה.

  6. הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר משמעה שללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה המפעילה או מועדון הלקוחות או מי מטעמם בגין פריצות, חדירות, תקלות או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתה של החברה המפעילה והיא נקטה באמצעים סבירים למנוע את האירועים הנ"ל.

  7. החברה המפעילה מצהירה ומתחייבת בזאת לשמור על מאגר המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א1981 -  ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהו ללא אישורו מראש של הלקוח, למעט אם תחויב על-פי כל דין או גוף מוסמך.

9. מידע על ההטבות המוצגות באתר

 1.  

  1. הלקוח מתבקש לעיין בעמוד ההטבה באתר ובתנאים ספציפיים ומחייבים המפורטים בו בקשר עם כל הטבה.

  2. המידע המופיע באתר נמסר על-ידי בית העסק. החברה המפעילה עושה כמיטב יכולתה לוודא את נכונות הנתונים, אולם היא אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר על-ידי בית העסק לגבי כל הטבה, לרבות טיבה, איכותה, מחירה, כמויותיה במלאי, מועדי אספקתה, האחריות עליה, מפרטה הטכני, הימים ושעות הפעילות של בית העסק וכל פרט אחר בקשר עם ההטבה.

  3. תיאור ההטבה באתר עשוי להיות חלקי והתמונות באתר נועדו להמחשה בלבד .לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים הנוגעים להטבה יש לפנות ישירות לבית העסק, לפי העניין.

  4. רשימת/ות הסניפים המשתתפים יכולה/ות להשתנות מעת לעת ומשכך מומלץ ליצור קשר עם הרשת/הסניף בטרם ההגעה למקום.

  5. החברה המפעילה עושה כמיטב יכולתה להציע מחירים נמוכים בגין ההטבות, אולם מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי הטבה זהה או דומה לה .באחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים טרם רכישת ההטבה.

  6. מחיר הקופה המוצג בדפי ההטבות תלוי במידע שמקורו בספקים, ועלולים לחול בו שינויים הנובעים מטעויות בדיווח, בעדכון וברישום .החברה המפעילה אינה אחראית למחיר הקופה ולכל שינוי הנובע משינוי על-ידי הספק או מטעויות בתום לב.

  7. באתר מופיעים המחירים והגבלות השימוש בכרטיס האשראי האישי או בכרטיס החבר לגבי כל בית עסק נכון למועד הפרסום. אין כפל מבצעים והנחות. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. החברה המפעילה רשאית לשנות את המחירים באתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.

  8. על מבצעי עסקאות או שירותים מוגבלים בכמות, בזמן או בזמינות יחולו הוראות התקנון בזמן, בכמות או בזמינות המוגבלת.

  9. האחריות למוצר או לשירות חלה על בית העסק המספק את השירות או המוצר והחברה המפעילה והמועדון אינם נושאים בכל אחריות בגינם.

  10. החברה המפעילה אינה בעלת האתר ואחריותה מוגבלת להפעלתו בלבד.

  11. החברה המפעילה תהיה אחראית רק לשירותים ומוצרים אשר נרכשו באמצעות האתר. החברה המפעילה והמועדון אינם אחראים לכל מוצר או שירות אחר שיירכשו אגב מימוש ההטבה או בקשר עמה, לרבות מוצרים ושירותים אשר התמורה בגינם משולמת ישירות לבית העסק.

  12. אין כניסה עם נשק לאירועי תרבות ומוסיקה עפ״י הנחית האולמות והפקות המופעים.

10. תקלות בביצוע הרכישה באתר

 1.  

  1. אם נתקבלה אצל הלקוח הודעת שגיאה בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה כלשהי שאירעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, יפנה הלקוח אל שירות הלקוחות של החברה המפעילה.

  2. אם היו שיבוש או טעות בתיאור ההטבה, מחירה או כל פרט אחר, רשאים הן הלקוח והן מוקד ההזמנות של החברה המפעילה או בית העסק לבטל את ההזמנה, והלקוח לא יחויב בתשלום, ובלבד שנמסרה על כך הודעה מסודרת בכתב ללקוח לכתובת דואר אלקטרוני שמסר בעת מילוי פרטי ההזמנה.

11. אספקת מוצרים ושירותים

 1.  

  1. אם ימסור הלקוח בעת ההזמנה פרטי זיהוי שגויים שיגרמו לפגיעה בבית העסק, הוא יחויב בעלות המלאה של ההטבה.

  2. מרבית סוגי ההטבות הנרכשות על-ידי הלקוח באתר נטענות לכרטיס המועדון מיד לאחר התשלום, וההטבה תעמוד לזכות הלקוח בקופת בית העסק. אם הזכות להטבה לא תהיה ניתנת למימוש באופן שתואר לעיל ,יופיע פירוט בדבר אופן המימוש בעמוד ההטבה הספציפי באתר.

  3. החברה המפעילה או בית העסק או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא לעיכובים או לאי אפשרות למימוש ההטבה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, דוגמת שביתות או השבתות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה או כוח עליון, מלחמה, רעידת אדמה ,פגעי מזג אוויר או אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או בקיום המימוש. במקרים אלה רשאים בתי העסק והחברה המפעילה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח בהתאם.

  4. אם תהיה תקלת תקשורת בבית העסק במועד מימוש ההטבה על ידי הלקוח, ימלא הלקוח בבית העסק טופס מיוחד ויפרט בו את פרטי העסקה, פרטי הלקוח ופרטי כרטיס האשראי האישי לצורך עירבון. החברה המפעילה תבדוק את התקלה ואם יתברר כי אכן בוצעה הזמנה כנדרש, יחויב הלקוח בהתאם למחיר המופיע באתר בגין הטבה כאמור. אם יתברר כי לא בוצעה הזמנה כנדרש, יחויב הלקוח בהתאם לתעריפים בבית העסק בעת מועד מימוש ההטבה

12. מחירי מוצרים והשירותים המוצגים באתר

 1.  

  1. בתי העסק והחברה המפעילה רשאים לשנות את דמי הטיפול או את מחירי ההטבות מעת לעת בהודעה באתר .המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המפורסם באתר בעת קבלת אישור הזמנה.

  2. המחירים והתנאים תקפים רק להזמנה באתר.

13. שאלות ובירורים

 1.  

  1. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה המפעילה בכתב באמצעות שדה "צור קשר" באתר .

  2. האתר והחברה המפעילה עושים כל מאמץ ליצור חוויית שירות וקנייה נעימה ויעילה. החברה המפעילה מתחייבת לטפל בכל פנייה הנובעת מחוסר שביעות רצון. הפניות יטופלו מול בית העסק, הלקוח יעודכן על קבלת פנייתו ובתום הטיפול יקבל מענה טלפוני לפנייתו.