תקנון כרטיס נופשונית קארד

 

1. כללי:

1.1 כרטיס/קוד דיגיטלי 'נופשונית קארד' מאפשר לך בחירה בין מגוון רשתות שיווק ברחבי הארץ.

1.2 השימוש בכרטיס/קוד דיגיטלי כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.3 הכרטיס/קוד דיגיטלי יכובד עפ"י התנאים והמגבלות המופיעים בתקנון זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.4 אישור קריאת התקנון ו / או קבלת שירות באתר , מהווה את הצהרת הלקוח כי הוא קרא והבין את כל סעיפי התקנון, הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

1.5 מסמך זה נוקט, מטעמי שפה, לשון זכר אך כוונתו לשון זכר ונקבה גם יחד.

1.6 תוקפו של הכרטיס/קוד דיגיטלי יהיה בהתאם למועד הנקוב בו. בחלוף המועד הנקוב, הכרטיס/קוד דיגיטלי יהיה חסר תוקף, לא יכובד ולא יוחלף.

1.7 הכרטיס/קוד דיגיטלי מזכה את האוחז בו בסכום שנטען בו כדין בלבד.

1.8 הכרטיס/קוד דיגיטלי ו/או הסכום הכספי הטעון בו אינם ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס/קוד דיגיטלי. (העודף יישאר טעון על גבי הכרטיס/קוד דיגיטלי עד לשימוש הבא).

1.9 הכרטיס/קוד דיגיטלי הינו אישי ולא ניתן להעברה.

1.10 הכרטיס/קוד דיגיטלי הינו לשימוש רב פעמי וניתן לטעינה חוזרת.

1.11 האתר בו ניתן לטעון את הכרטיס/קוד דיגיטלי בכסף ולראות את יתרת הסכום הטעונה בכרטיס, הינו אתר מאובטח ע"י פרוטוקול SSL ומאושר בתקן PCI.

1.12 הכרטיס/קוד דיגיטלי אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס/קוד דיגיטלי חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס/קוד דיגיטלי ו/או השימוש בו.

1.13 רשימת הרשתות מתעדכנת מעת לעת. לפני כל ביצוע עסקה, יש להתעדכן ברשימת הרשתות המשתתפות בכרטיס/קוד דיגיטלי 'נופשונית קארד' באתר "נופשונית".

1.14 במקרה של אבדן/גנבה/השחתה של הכרטיס/קוד דיגיטלי, נופשונית לא תהיה אחראית ולא תפצה את הלקוח. כרטיס/קוד דיגיטלי פגום / מזויף לא יכובד.

1.15 הכרטיס/קוד דיגיטלי מונפק ע"י ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ (להלן 'נופשונית') ובאחריותה הבלעדית. 'נופשונית' שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברשימת הרשתות המכבדות את הכרטיס/קוד דיגיטלי בכל עת, ללא התראה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הפסקת פעילות של רשת.

1.16 לחברה המנפיקה שמורה הזכות לערוך בתקנון שינויים מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.

 

2 .הגדרות:

2.1 לקוח – כל מחזיק כרטיס/קוד דיגיטלי 'נופשונית קארד' זכאי להיכנס לאתר באמצעות מספר מזהה ולבצע טעינות / ואו קבלת שירותים.

2.2 בית העסק – בית העסק או הספק המעניק ללקוח הזכאי את ההטבה ו/או השירות.

2.3 כרטיס/קוד דיגיטלי 'נופשונית קארד' – כרטיס/קוד דיגיטלי המאפשר טעינת הטבות כספיות ו/או טעינה עצמאית באמצעות כרטיס אשראי.

2.4 תקנון – תקנון זה.

 

3 .תנאים ואחריות:

3.1 נופשונית מצהירה, כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת המוצרים המוצעים מתבצעת במסגרת היותה גורם מקשר בלבד. כיוצא בכך, נופשונית אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצרים, איכותם ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם למזמין המוצרים המוצעים. כמו כן, מודיעה 'נופשונית' בזאת לרוכש המוצרים הנ"ל, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצרים הנ"ל תופנה ישירות אל ספק המוצרים, וכי 'נופשונית' לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל. מומלץ לבדוק את מפרט המוצר טרם הרכישה.

3.2 ניתן להטעין בכרטיס/קוד דיגיטלי סכום שלא יעלה על 1500 ₪ או ע"פ החלטת המנפיק בטעינה אישית בודדת ומקסימום של 10,000 ₪ בחודש. הכרטיס/קוד דיגיטלי יכול להכיל בכל נקודת זמן עד 10,000 ₪ שמתוכם 1500 ₪ מטעינה אישית בכרטיס אשראי.

3.3 התשלום עבור הטעינה יתבצע בממשק online ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ניתן לבצע את הטעינה (המרת כסף בכסף).
תהליך הטעינה יכול להמשך עד 24 שעות מרגע הטעינה.

3.4 אחר ביצוע הטענת כסף יש לבדוק יתרת הכרטיס/קוד דיגיטלי באתר 'נופשונית' www.nofshonit.co.il בטרם הרכישה בבתי העסק.

3.5 רשימת הרשתות המכבדות את כרטיס/קוד דיגיטלי 'נופשונית קארד' ותנאי המימוש מופיעים באתר 'נופשונית'.

3.6 הכרטיס/קוד דיגיטלי הינו לשימוש רב-פעמי והוא ניתן לטעינה חוזרת.

3.7 ניתן להטעין את הכרטיס/קוד דיגיטלי ולברר את יתרתו באתר נופשונית בכל עת.

3.8 לא ניתן לרכוש כרטיסי מתנה (GIFT CARD).

3.9 ביטול אפשרי רק על ידי הודעה בכתב/דואר אלקטרוני בתוך 14 ימים מיום ההטענה בפועל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן.

3.10 החזר כספי יינתן רק למקור שממנו הגיעו כספי ההטענה.

3.11 החזר כספי על ידי נופשונית יבוצע בתוך 15 ימים אחרי קבלת הבקשה ובתנאי שלא בוצעה שום עסקה המחויבת בכרטיס/קוד דיגיטלי הנטען.

3.12 מההחזר ינוכו דמי ביטול בסך של 5% מסכום ההחזר או 100 ₪ הנמוך שבניהם.

3.13 במקרה של החזרת מוצר/ביטול עסקה הפעולה תתבצע מול בית העסק בלבד ובהתאם לתנאים המקובלים בו.